ارتباط با ما

تهران:

شرکت خدمات ساحلي ايران
ميدان آرژانتين، خيابان الوند، ساختمان شماره 72، طبقه سوم


Tel: +98 21 88643400

Fax: +98 21 88771153

Email: ils-teh@iranlandservice.com