ارتباط با ما

تهران:

شرکت خدمات ساحلي ايران
ميدان آرژانتين، خيابان الوند، ساختمان شماره 72، طبقه سوم

Tel: +98 21 88643400
Fax: +98 21 88771153
Email: ils-teh@iranlandservice.com


ندا خسروي - داخلي: 2352 neda@iranlandservice.com


غزاله فرويلي- داخلي: 2353 farvili@iranlandservice.com


فرناز آريايي - داخلي: 2354 farnaz@iranlandservice.com


مدير خط: ناديا درساره - داخلي: 2350 Nadia@iranlandservice.com


بخش مالي:


مدير مالي: محمود شفاعي- داخلي: 2613 shafa@iranlandservice.com


بندر عباس

بلوار امام خميني روبروي دانشگاه پيام نور کوچه دلاوران 28 شماره 9 طبقه دوم
Tel: +98 763 3558065
Fax: +98 763 3558061
Email: BAB-MGT@iranlandservice.com


بندر امام خميني

بندر امام خميني صد دستگاه خيابان هشتم شماره 6
Tel: +98 651 2244196
Fax: +98 651 2244136
Email: ILS-BIK@iranlandservice.com


بندر خرمشهر

بلوار امام خميني ساختمان اروندان طبقه سوم واحد 15
Tel: +98 632 4227702
Fax: +98 632 4227702
Email: ILS-KHO@iranlandservice.com